Gandhi Institute of Computer Education
& Information Technology
Rajasthan

Jaipur Jodhpur
  Shri Upendra Kaushik,
Chairman,
Jaipur Kendra,
Bharatiya Vidya Bhavan, Vidyashram,
Opp. O. T. S., K. M. Munshi Marg,
JAIPUR – 302 015.
Tel: 0141-511 291/512 624/511 283
  Dr. G. M. Singhvi
Executive Vice-Chairman
Bharatiya Vidya Bhavan,
Jodhpur Kendra &
Co-Ordinator, Bhavan’s Gandhi Institute,
9, Central School Scheme,
Air-Force Area,
JODHAPUR
Tel : 0291 2433 255/ 2435 090.